Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2016

7337 1aaa
Reposted fromLittleJack LittleJack viapixelsoul pixelsoul
8009 e359
Reposted fromalpac alpac viapixelsoul pixelsoul
4372 6a08
Reposted fromtytoszczescie tytoszczescie viapixelsoul pixelsoul
6043 eaf6 500
Reposted fromrol rol viapixelsoul pixelsoul
2813 27f1
Reposted fromliczbapi liczbapi viapixelsoul pixelsoul

May 22 2016

5892 e481 500
Reposted fromeffa effa viasuofur suofur
1039 879c 500
Reposted fromministerium ministerium viasuofur suofur
8635 a5ac 500
Reposted frombaza123 baza123 viasuofur suofur
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy napisać i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała.
Reposted fromwonderLife wonderLife viapoppyseed poppyseed
3466 de98 500
Reposted fromdusix dusix viapoppyseed poppyseed
3326 62cb
Reposted fromMiziou Miziou viaiamthepirate iamthepirate
7186 e674 500
Reposted fromaunds aunds viaiamthepirate iamthepirate
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaiamthepirate iamthepirate
Mam obrzydliwą chęć zwinąć się komuś na kolanach w kłębek, i dać się temu komuś głaskać. Z braku możliwości zawinę się do łóżka i dajcie wy mi wszyscy pierdolony święty spokój.
6572 d9cd 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viamaardhund maardhund
A place called home
Bieszczady, November 2015
Reposted fromlouve louve viamaardhund maardhund

May 03 2016

5942 cc52 500
Reposted fromSpaceJester SpaceJester viapsychoviolet psychoviolet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl